แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

Consent form for Information Disclosure and Transmission Health Insurance Premium as Tax Deductible Item of Personal Income Tax

60%
   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ที่ท่านมีความประสงค์ในการใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่ในแต่ละปีภาษีต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตั้งแต่ปีภาษี 2562 เป็นต้นไป

   The Navakij Insurance PCL. Thank you for wishing to apply for income tax exemption rights under the law on taxation and consent to the company discloses insurance premiums paid information to the Revenue Department in accordance with the rules and procedures for income tax exemption privileges from the tax year 2019 onwards until otherwise altered or expiry of the relevant insurance contracts.

ตรวจสอบข้อมูล
Verify Data

Before you proceed to next step, please complete the captcha below.

Please waiting...
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
   ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยทุกกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร
   ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่ทำไว้กับ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกรมธรรม์เลขที่ :
ต่อกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร
   ข้าพเจ้า ไม่ยินยอมให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยทุกกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร
Check the accuracy of the information
    Consent for to Navakij Insurance Public Company Limited Submit and disclose information about insurance premiums. To the Revenue Department to exercise the income tax exemption rights under the law on taxation
    Consent Mr. xxxx xxx Consent for to Navakij Insurance Public Company Limited Submit and disclose information about insurance premiums.

Policy number:
To the Revenue Department to exercise the income tax exemption rights under the law on taxation
    ไม่ยินยอมให้ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยทุกกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับ บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร